Добри новини!

Проектът за обновяване на градския зоопарк между Община Стара Загора и "Фонд за устойчиви градове" се осъствява с подкрепата на "Европейския фонд за регионално развитие" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020".
Бъдещето в твоите ръце!

“Стартова помощ за млади земеделски стопани” се осъщестява по линия ПРСР 2014-2020 г.,
Европа в подкрепа на най-нуждаещите се 

Проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2" се осъществява по Оперативна програма "Развитие на човешките...
Самуилова крепост

Национален парк-музей „Самуилова крепост“ е реставриран с подкрепата на Оперативна програма „Регионално развитие".
Оползотворяване на битови отпадъци

В циментовия завод край Бели Извор "Холсим" е вкарана в екслоатация нова инсталация за оползотворяване на битовите отпадъци на София. Проектът е финансиран с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика".
За по-чисто бъдеще!

Въпросът за оползотворяваето на битовите отпадъци е наболяла тема не само у нас, но и в световен мащаб. В тази връзка Европейският Съюз подава ръка на България за справяне с проблема по модерен начин. В циментовия завод край Бели Извор "Холсим" започва да действа нова ин...
Моята гимназия

Завърших Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в Стара Загора преди 11 години. Малко след завършването си заминах да следвам в София, а след дипломирането си останах там за да работя. Поради тази причина нямам възможност да се прибирам много често в родния си град, ...
Да запазим старото наследство по нови начини

Проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ е финансиран от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Хасково - градът на Богородица

Проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“. Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС ...
Цветни и вълшебни светове! 

Проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй“ се осъществява с финаносовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Процедура „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовк...
Добри новини!

Проектът за обновяване на градския зоопарк между Община Стара Загора и "Фонд за устойчиви градове" се осъствява с подкрепата на "Европейския фонд за регионално развитие" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020".
Бъдещето в твоите ръце!

“Стартова помощ за млади земеделски стопани” се осъщестява по линия ПРСР 2014-2020 г.,
Европа в подкрепа на най-нуждаещите се 

Проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2" се осъществява по Оперативна програма "Развитие на човешките...
Самуилова крепост

Национален парк-музей „Самуилова крепост“ е реставриран с подкрепата на Оперативна програма „Регионално развитие".
Оползотворяване на битови отпадъци

В циментовия завод край Бели Извор "Холсим" е вкарана в екслоатация нова инсталация за оползотворяване на битовите отпадъци на София. Проектът е финансиран с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика".
За по-чисто бъдеще!

Въпросът за оползотворяваето на битовите отпадъци е наболяла тема не само у нас, но и в световен мащаб. В тази връзка Европейският Съюз подава ръка на България за справяне с проблема по модерен начин. В циментовия завод край Бели Извор "Холсим" започва да действа нова ин...
Моята гимназия

Завърших Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в Стара Загора преди 11 години. Малко след завършването си заминах да следвам в София, а след дипломирането си останах там за да работя. Поради тази причина нямам възможност да се прибирам много често в родния си град, ...
Да запазим старото наследство по нови начини

Проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ е финансиран от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Хасково - градът на Богородица

Проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“. Финансирането на проекта е по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС ...
1
2
3
4
5
6
7