• Стъпка напред за по-добро професионално образование и обучение в Ловеч, Враца и Монтана
По проект изграждат парк и детски площадки в Община Бяла

Инфраструктурата в Община Бяла ще бъде модернизирана с изпълнението на проекта „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново”. Той се финансира от Програмата за морско дело и риба...
Градят детски площадки във всяко село на Община Бяла

Детски площадки ще бъдат изградени във всяко населено място на община Бяла, а общинският център ще има и нов парк. Предстои реконструкция на канално-помпената станция в зона „Чайка”, ремонт на кметството в с. Дюлино, което е лошо състояние, а в с. Попович ще има ново чит...
По европроект се създават центрове за заетост в Разлог и Кавала в подкрепа на занаятчии и хора в неравностойно положение

Проект "Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион" се финансира по Програма за сътрудничество Гърция - България 2014-2020 г. и е на стойност 557 166 евро.Бенефициент по проекта е сдружение "Международни инициатив...
Иновативно професионално обучение за социално предприемачество

Обучителен семинар по проект „INNOVENTER” (Иновативно професионално обучение за социално предприемачество) се проведе в столицата на Кипър Никозия. Проектът на обща стойност 833 110.76 евро е финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG Балкани-Сред...
"Пепина М'' ЕООД преквалифицира служителите си по европроект

През месец октомври 2012г. фирма „ПЕПИНА М” ЕООД стартира изпълнението на проект ESF-2116-01-01004, BG051PO001-2.1.16-0033 - “Квалификацията – път към развитие”. Проектът е финансиран по договор №: ESF-2116-01-01002 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ...
Долни Чифлик ще интегрира с европроект учениците от малцинствата

Община Долни чифлик започва разработването на проект за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, както и на децата,  търсещите или получили международна закрила. Долни чифлик е бенифициент по оперативна програма "Наука и образование за интелигенте...
Община Исперих стартира проект за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности

Исперих стартира изпълнението на проекта „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в Община Исперих“.Настоящото проектно предложение адресира проблема, свързан с ниската икономическа активност сред уязвими етнически общности в община Исперих, с акцент...
Училище спечели европроект за интеграция на ромски деца

 ОУ "Христо Ботев"- Кюстендил спечели проект, в партньорство с община Кюстендил и Народно читалище "Васил Левски", по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът е по процедурата- Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещ...
Фирма „Лактан“ ЕООД затваря цикъла от полето до трапезата

 В стопанството на братя Даниел и Анатоли Георгиеви в с. Осоица, общ.Горна малина се отглеждат 90 крави, 140 овце и 50 кози. През 1998 г. създават първата си ферма, която впоследствие преместват до двореца“Врана“. След това решават да закупят собствена земя, на която да ...
Стражица с модерна кравеферма

Модерна кравеферма по всички евростандарти е изградена в село Ново градище, община Стражица. Това е втората съвременна ферма в стражишка община, освен обекта в село Камен. Двете ферми са проектирани от проф. Димитър Динев –зам.кмет и зам.-ректор на Тракийски университет ...
Press Kit